ANBI

ANBI

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee

Algemene gegevens

Naam: Protestantse gemeente Schouwen aan Zee
Telefoonnummer: 0111-408197
KVK: 76467910
RSIN College van Kerkrentmeesters: 826072720
RSIN College van Diakenen: 826072744
KVK Diaconie 76588343
Website: www.kerkopschouwen.nl
E-mail: scribapgschouwen.aan.zee@gmail.com
Adres: p/a Kloostertuin 42
Postcode: 4328 HZ
Plaats: Burgh-Haamstede

De Protestantse gemeente Schouwen aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Schouwen aan Zee.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 8 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheers- en beleidszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Het College van diakenen bestaat uit alle diakenen die dit ambt binnen de gemeente uitoefenen. Het college is verantwoordelijk voor alle diaconale aangelegenheden van de gemeente, met inbegrip van de tot de diaconie behorende financiën en andere middelen.

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De protestantse gemeente Schouwen aan Zee is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het actuele beleidsplan van de PKN is "De toekomst open tegemoet"; Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland".   Open hier de visienota

Beleidsplan 2019-2023

Inleiding

Het eerste beleidsplan van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee; tot stand gekomen door het samengaan van de Hervormde Gemeente Burgh, de Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle, de Protestantse Gemeente Scharendijke en de Gereformeerde Kerk Haamstede. Gekozen is voor een model van samengaan waarbij er ruim aandacht is voor de eigenheid van de verschillende kerkelijke gemeenschappen waaruit de gemeente is opgebouwd.

Visie

Met de samenvoeging tot één Protestantse gemeente Schouwen aan Zee spreken de vier gemeenten de verwachting uit dat door het vormen van één gemeente de Protestantse Kerk zichtbaar aanwezig zal blijven in de Westhoek van Schouwen in verkondiging, in het vieren van erediensten en in pastorale, diaconale en missionaire presentie.

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de afvaardiging per locatie (kerkteam) van 1 diaken, 1 ouderling en 1 ouderling-kerkrentmeester. Eventueel aangevuld met ambtsdragers met een speciale opdracht, zoals bijvoorbeeld een onafhankelijke voorzitter (preses) of scriba. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert tenminste 6 maal per jaar. De taken van de kerkenraad zijn vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het Kerkteam

De kerkenraad delegeert de uitvoerende zorg voor de plaatselijke kerkgemeenschappen naar twee kerkteams: Pg Schouwen aan Zee Oost en Pg Schouwen aan Zee West. Een kerkteam wordt gevormd door de lokale ambtsdragers en kan aangevuld worden met vrijwilligers die een speciale werkgroep vertegenwoordigen.
Het kerkteam heeft tot taak de voorbereiding te treffen, zodat er een kerkdienst gehouden kan worden; de organisatie van het pastoraat en signalering van diaconale vragen in het eigen dorp/rond de eigen locatie. Het kerkteam kan op haar beurt de voorbereiding of uitvoering van bepaalde taken delegeren aan plaatsgebonden werkgroepen.

De verenigde vergadering

De verenigde vergadering is samengesteld uit leden van de kerkenraad, uit de kerkteams en vertegenwoordigers van alle taakgroepen. De samenstelling ervan biedt mogelijkheid informatie uit te wisselen en de toelichting op (voorgenomen) besluiten breed te delen. De verenigde vergadering fungeert als klankbordgroep. De verenigde vergadering vergadert in principe 2 x per jaar.

Gemeentevergadering

Tenminste 1x per jaar en zo vaak als nodig is ontmoeten gemeenteleden elkaar in de gemeentevergadering. Een ontmoeting waarin de kerkenraad de gemeente informeert en hoort naar de reacties uit de gemeente.

Commissies

De kerkenraad kan een commissie instellen voor een bepaalde taak (bijvoorbeeld jeugdwerk). Een commissie is direct verbonden aan de kerkenraad en er zal altijd tenminste 1 kerkenraadslid deel van uit maken.

Taakgroepen

Een taakgroep is een interkerkelijk samenwerkingsverband dat door de kerkenraad is gemandateerd om gezamenlijk taken uit te voeren. Zo heeft de kerkenraad o.a.het vormingswerk gedelegeerd aan de interkerkelijke taakgroep Windkracht 8 en de organisatie van interkerkelijke vieringen aan Samen Vieren. Taakgroepen doen jaarlijks verslag van hun activiteiten aan de kerkenraad.

Predikanten

In oktober 2021 is inmiddels een predikant in fulltime dienst aangesteld; het ligt in de bedoeling in 2022 nogmaals een predikant aan te stellen. Vanaf 1 januari 2023 zullen dan - mede na beëindiging van het werk van de predikant in hulpdienst - 2 fulltime predikanten in onze gemeente werkzaam zijn.

De Protestantse gemeente Schouwen aan Zee telde eind 2021 586 belijdende leden en 560 doopleden.

Eredienst

Het streven is om met regelmaat in elke kerk erediensten te houden, zodat de kerk zichtbaar in het dorp aanwezig blijft. Om de onderlinge band tussen gemeenteleden te versterken wordt in de wintermaanden 1x per maand een gezamenlijke viering gehouden. In de zomermaanden neemt het kerkbezoek door deelname van toeristen toe en daarom wordt in die periode in alle kerken een eredienst georganiseerd. Door samen te gaan is er ook ruimte om nieuwe vormen van eredienst te ontwikkelen. De kerkenraad wil zoeken naar vormen die aansluiten bij de vraag van met name jongere gemeenteleden.

Pastoraat

De predikanten verzorgen per locatie, samen met het pastoraal team, het pastoraat. Naast het pastorale bezoekwerk door ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn predikanten met name beschikbaar in crisissituaties. Daarnaast verzorgen predikanten en pastorale teams het recreatiepastoraat in de Westhoek. Pastoraal medewerkers en ouderlingen bevorderen het omzien naar elkaar en fungeren als contactpersoon binnen de gemeente. De predikanten zijn verantwoordelijk voor de toerusting van de pastoraal werkende vrijwilligers.

Jeugdwerk

De kerkenraad wil met prioriteit het jeugdwerk opnieuw vorm en inhoud geven. Bestaande jeugdgroepen en kindernevendiensten zullen ondersteund en gestimuleerd worden en daarnaast wordt gekeken naar een nieuw aanbod voor 0-18 jarigen. Bestaande contacten met het openbaar en christelijk onderwijs worden door de predikanten gecontinueerd en waar mogelijk uitgebouwd.

Vorming en toerustingswerk

Het vormings- en toerustingswerk wordt in interkerkelijk verband (Windkracht 8) opgezet en in overleg met de kerkenraad aangeboden. In het najaar verschijnt er een kringenboekje, met de agenda van activiteiten zoals: Bijbelkring, Gebedskring en thema bijeenkomsten waaronder de bezinning rondom Kerk en Israël. In het voorjaar wordt het aanbod voor het toeristenseizoen gepubliceerd in de Glossy Zin in Schouwen.

Diaconaat

Maak ons nuttig

Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens
die leeft en sterft in nood.
Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
Laat onze liefde al Uw wonderen doen.
Lieve Heer, leer ons om U ook te zien
in de ogen van de mensen die ons kwetsen.
Laat ons zien, hoe de liefde zich vermomt
en hoe mooi het is, te leven in Uw dienst.
Maak ons nuttig Heer,
voor onze medemens die leeft en sterft in nood.

Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
Laat onze liefde al UW wonderen doen.
Lieve Heer maak ons heilig, net als U,
en laat Jezus elke dag in ons herleven.
Geef ons moed, om Uw mooie werk te doen.
Geef ons liefde Heer, voor anderen en U.
Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens
die leeft en sterft in nood.
Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
Laat onze liefde al Uw wonderen doen.

Diaconaat zien wij als Bijbelse opdracht voor de gemeente. Het gedicht van Michiel van Heusden en Menno van der Beek, geïnspireerd door de gebeden van moeder Theresa, geeft goed weer hoe de kerkenraad haar diaconale opdracht verstaat. Binnen de kerkenraad is het College van Diakenen verantwoordelijk voor de organisatie van het diaconaat in de gemeente. Het College wordt gevormd door alle diakenen uit de kerkteams. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kan de diaconie een beroep doen op vrijwilligers, zgn. diaconale rentmeesters. Ieder najaar stelt het College van Diakenen een jaarplan op, waarin naast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden ook taken worden vermeld die in dat jaar bijzondere aandacht vragen.

De ZWO-activiteiten zijn onderdeel van de taken van het College van Diakenen.

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 8 leden, gevormd uit de leden van de vier kerkteams; minstens twee leden zijn ook ouderling/kerkrentmeester.

Het college van kerkrentmeesters draagt in opdracht van de kerkenraad zorg voor het financieel mogelijk maken van de in het beleidsplan verwoorde visie voor de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee op langere termijn.

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het in goede staat beschikbaar houden van de gebouwen die bestemd zijn voor de erediensten en voor andere activiteiten van de gemeente. Geopende kerkdeuren op zondag én door de week zijn van groot belang voor de plaats van de kerk in de samenleving ter plaatse. Het college stelt hiertoe een meer jaren onderhoudsplan op (10 jaar), dat elke vijf jaar wordt geactualiseerd.

Door het afstoten van niet meer benodigd onroerend goed (pastorieën) beschikt de gemeente voor de langere termijn over voldoende vermogen om aan haar verplichtingen te voldoen en haar taken naar behoren te vervullen.

Indien inkomsten en uitgaven van de gemeente gedurende een langere periode niet in evenwicht zijn, zal het college van kerkrentmeesters voorstellen doen aan de kerkenraad hoe dit evenwicht op termijn kan worden bereikt, met inachtneming van het vermogen dat de gemeente tot haar beschikking staat.

Communicatie en Publiciteit

Communicatie binnen de gemeente is er op velerlei manieren. Rondom de eredienst, tijdens gezamenlijke vieringen en bij gemeente activiteiten. Er is overgegaan tot één gezamenlijk kerkblad, waarin ruim plaats is voor het eigen gezicht van de verschillende dorpskernen.

Naast het kerkblad is er een website ontwikkeld met links naar de verschillende kerken. Via 'Kerkdienst gemist' zijn kerkdiensten te volgen voor gemeenteleden die een dienst moeten missen.

Oecumenische samenwerking

Het beleid van de kerkenraad van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee is mede gericht op oecumenische samenwerking in de regio.

Kloosterwelle

De Stichting Klooster Initiatieven (SKI) heeft rond de kerk van Noordwelle een initiatief ontwikkeld om een eigentijdse- en oecumenische loostergemeenschap te vormen, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. De pioniersplek Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding) die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Wekelijks worden een vesper en maaltijd verzorgd en er worden retraite dagen aangeboden. Doel is om de lokale kerkgemeenschap te verrijken met een monastieke in- en uitvalsbasis.

Samen Vieren

De Oecumenische Werkgroep Samen Vieren is ontstaan uit de behoefte om als kerken in de Westhoek meer samen te werken en is een samenwerking van de Protestantse Gemeente met de Rooms Katholieke Parochie. Zowel vrijwilligers als pastores maken deel uit van deze werkgroep.

De werkgroep verzorgt verspreid door het hele jaar activiteiten zoals: Taizévieringen, de Eenheidszondag, diensten in de Stille Week en de Dageraad-dienst op Paasmorgen. Met de gezamenlijke vieringen en activiteiten wil de kerkenraad meewerken om gestalte te geven aan de oecumene.

Windkracht 8

Windkracht 8 is een samenwerkingsverband van de Hervormde Gemeente Haamstede, de Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede, de Pater Damiaanparochie Haamstede en de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee.

Doel is om het gezicht van de kerken naar buiten toe te keren. Voor inwoners, al of niet kerkelijk, en voor de vele toeristen die de Westhoek opzoeken, proberen we op verschillende manieren uitnodigend wegwijzers neer te zetten richting de schat van de christelijke traditie, die wij niet voor onszelf willen houden.

Tenslotte

Vijf kerkgebouwen en toch één gemeente. Hervormd, Gereformeerd, samen één Protestantse gemeente Schouwen aan Zee. Zoals de vuurtoren een vertrouwd lichtbaken is voor de schepen voor onze kust en dat ook onze Westhoek verlicht; zo is voor ons als kerken de Bijbel, Christus, ons lichtbaken. Hoe we ons geloof vorm geven, de woorden die we daarbij gebruiken, er zijn accentverschillen maar we zijn er van overtuigd dat juist die kleine verschillen ons ook kunnen verrijken. We horen bij elkaar en zo gaan we ook vol vertrouwen samen de toekomst in. In de hoop en de verwachting dat we samen in staat zijn om de Protestantse gemeente in de Westhoek van Schouwen een stevig fundament geven voor de toekomst.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

Door de corona-crisis konden veel activiteiten in het jaar 2020 niet worden gehouden; ook in 2021 zullen we daar nog voor een groot deel last van hebben.

In onze gemeente worden jaarlijks o.a. de volgende activiteiten gehouden:

  • Retraitedagen Kloosterwelle in ons kerkgebouw te Noordwelle;
  • Seniorenochtenden/koffie met noten;
  • Bijbel- en gesprekskringen;
  • Meet and greet; maaltijden voor gemeenteleden en buitenstaanders;
  • Bootcamp: jongeren die gaan helpen in Bosnië;
  • Veel (zomer-) activiteiten die vaak worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken in de Westhoek, mede ten behoeve van de recreanten zoals kinder- en jeugdwerk, stilte wandelingen, recreatiemarkten, kerkconcerten, kerkexposities, tentdiensten, groot kerkproject e.d.

Downloads

› diaconie jaarrekening 2023 › Anbi-jaaroverzicht 2023