Bestuur

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee

Kerkenraad
De kerkenraad bestuurt en geeft leiding aan de levende en werkende gemeente. De kerkenraad is verder verantwoordelijk voor alle taken, zoals vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Moderamen
Voorzitter : Huib van der Klooster
Scriba: Ferry ter Mors
Lid:  Letty Simons   

Vanuit de kerkenraad worden taken gedelegeerd naar kerkteams, taakgroepen en commissies.

Er zijn vier kerkteams:
Kerkteam Burgh,
Kerkteam Pelgrimskerk, Haamstede
Kerkteam Renesse/Noordwelle en
Kerkteam Scharendijke.

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Bart van Dam  
Dick de Wilde 
Waarnemend secretaris: Gijs Varkevisser
Penningmeester: Gean Huttinga 
Bankrekening kerk : NL 78 RABO 0315 6551 78  t.n.v. PG Schouwen aan Zee

Dit college is verantwoordelijk voor: Financiën, Begroting en jaarrekening, Onderhoud gebouwen, Kerkblad ERBIJ!, Website en LRP Ledenadministratie.

College van Diakenen
Voorzitter: Erik Landman  
Secretaris: Huib van der Klooster  
Penningmeester: Kees de Jonge 
Bankrekening diaconie:
NL 34 RABO 0315 8548 20  t.n.v College van Diakenen Schouwen aan Zee.

Dit college is verantwoordelijk voor: Jaarplan Diaconie, Bijzondere taken, Collecte rooster en ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Kerkteam Pelgrimskerk Haamstede

Het Kerkteam Pelgrimskerk bestaat uit:

Harry Smit, predikant
Anneke ter Mors, voorzitter
Maarten van der Valk, secretaris
Bart van Dam, kerkrentmeester
Erik Landman, diaken
Jan Waverijn, diaken
Peter Geldof, diaken
Géke Flach, diaken
Hanneke van der Graaf, ouderling pastoraat
Piet Rotte, ouderling pastoraat
Liesbeth Landman, jeugdouderling

De Stuurgroep coördineert de werkzaamheden binnen het Kerkteam.
Tevens fungeert de Stuurgroep als verbindende schakel tussen Kerkenraad en Taakgroepen.

Kerkteam Burgh

Het kerkteam van Burgh bestaat uit:
Predikant vacant, tijdelijk Ds. Egbert Rietveld
Cees Versnel, voorzitter
Jaap den Hollander, secretaris
José van Drie, pastoraat
Corina van der Wekken, taakdrager
Julius Hasper, koster  
Wilma Vredenbregt, diaken en webbeheerder predikanten contact.
Gijs Varkevisser, kerkrentmeester wnd

 

Kerkteam Renesse-Noordwelle

Het kerkteam van Renesse-Noordwelle coördineert de lokale aktiviteiten rond de Jacobuskerk en Corneliuskerk. Heeft u vragen, wensen of ideeën? Neem gerust contact op met een van de teamleden. De lokale kerkteams adviseren de kerkenraad.

Het team bestaat uit:
Adrie de Goede, ouderling / pastoraat
Letty Simons, ouderling / lid moderamen, secretariaat/contactpersoon Duitse diensten
Gean Huttinga, ouderling / kerkrentmeester
Jur Heeres, ouderling / kerkrentmeester
John Braber, kerkrentmeester
Leo Lemsom, kerkrentmeester
Predikant: vacant

Kerkteam Scharendijke

Het Kerkteam van Scharendijke bestaat uit:
Matty de Ruiter, contactpersoon. p/a Bethlehemplein 4, 4322 BP Scharendijke.
Predikant, vacant
Hans Lemkes, voorzitter
Kees de Bil, ouderling-kerkrentmeester
Dick de Wilde, ouderling-kerkrentmeester
Kees de Jonge, diaken
Huib van der Klooster, diaken
Wim Knol, diaken
Willemien Lemkes, pastoraat