Bestuur

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee

Kerkenraad
De kerkenraad bestuurt en geeft leiding aan de levende en werkende gemeente. De kerkenraad is verder verantwoordelijk voor alle taken, zoals vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Moderamen
Voorzitter: Hans Nachtegaal     
Scriba: Jan Flach    
Lid:  Ds. Bertie Boersma  
Lid:  Letty Simons   

Vanuit de kerkenraad worden taken gedelegeerd naar kerkteams, taakgroepen en commissies.
Er zijn vier kerkteams:
Kerkteam Burgh,
Kerkteam Pelgrimskerk, Haamstede
Kerkteam Renesse/Noordwelle en
Kerkteam Scharendijke.

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:  Bart van Dam  
Secretaris: Jan Gaanderse 
Penningmeester: Gean Huttinga  
Bankrekening kerk : NL 78 RABO 0315 6551 78  t.n.v. PG Schouwen aan Zee

Dit college is verantwoordelijk voor: Financiën, Begroting en jaarrekening, Onderhoud gebouwen, Kerkblad ERBIJ!, Website en LRP Ledenadministratie.

College van Diakenen
Voorzitter:  Erik Landman  
Secretaris: Huib van der Klooster  
Penningmeester : Kees de Jonge 
Bankrekening diaconie :
NL 34 RABO 0315 8548 20  t.n.v College van Diakenen Schouwen aan Zee.

Dit college is verantwoordelijk voor: Jaarplan Diaconie, Bijzondere taken, Collecte rooster en ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Kerkteam Pelgrimskerk Haamstede

De Stuurgroep van het Kerkteam Pelgrimskerk bestaat uit:
Corrie Hanse, voorzitter
Ria de Graaf, secretaris
Erik Landman, diaken
Bart van Dam, kerkrentmeester
Harry Smit, predikant​

De Stuurgroep coördineert de werkzaamheden binnen het Kerkteam.
Tevens fungeert de Stuurgroep als verbindende schakel tussen Kerkenraad en Taakgroepen.

Kerkteam Burgh

Het Kerkteam Burgh bestaat uit:
Janneke Herweijer predikant
Mevrouw Marijke van Reenen, ouderling waarnemend scriba
De heer M. v.d. Hoek, ouderling
Mevrouw J. van Drie, ouderling
Mevrouw E.J.W. Spaans, diaken
De heer Johan Verwaard ouderling- kerkrentmeester en
De heer Hans Nagtegaal, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter Moderamen.

Kerkteam Renesse-Noordwelle

Het kerkteam van Renesse-Noordwelle coördineert de lokale aktiviteiten rond de Jacobuskerk en Corneliuskerk. Heeft u vragen, wensen of ideeën? Neem gerust contact op met een van de teamleden. De lokale kerkteams adviseren de kerkenraad.

Het team bestaat uit:
Adrie de Goede, pastoraat
Letty Simons, ouderling en lid moderamen
Peter Jonker, diaconie
Gean Huttinga, kerkrentmeester
Lex Veenstra, kerkrentmeester
Frans Dudok, secretariaat
Marloes Primis, notulist en
Piter Goodijk, predikant.

Kerkteam Scharendijke

Het Kerkteam van Scharendijke bestaat uit:
Matty de Ruiter, contactpersoon. p/a Bethlehemplein 4, 4322 BP Scharendijke.
Bertie Boersma, predikant
Hans Lemkes, voorzitter
Kees de Bil, ouderling-kerkrentmeester
Jan Gaanderse, ouderling-kerkrentmeester
Kees de Jonge, diaken
Huib van der Klooster, diaken
Wim Knol, diaken
Willemien Lemkes
Willem Hoogerheide.