Bestuur

Kerkenraad en kerkteams

Bestuurlijke informatie Protestantse gemeente Schouwen aan Zee

De Protestantse gemeente Schouwen aan Zee kent een centrale aansturing: er is één kerkenraad voor de vier - voorheen - kerkelijke gemeentes. De kerkenraad is samengesteld uit de ambtsdragers en de vier predikanten.
Er is ook één College van Kerkrentmeesters en één College van Diakenen.
De kerkenraad bestuurt en geeft leiding aan de levende en werkende gemeente. De kerkenraad is verder verantwoordelijk voor alle taken zoals vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de kerkenraad worden taken gedelegeerd naar kerkteams, taakgroepen en commissies.

De uitvoerende werkzaamheden spelen zich af op lokaal niveau, per  plaatselijke kerkgemeenschap onder verantwoordelijkheid van – zogenaamde – kerkteams. In deze teams hebben zitting de predikant, een pastoraal werkende ouderling, een ouderling-kerkrentmeester, een diaken, en een secretaris. Deze teams zorgen ervoor dat de lokale activiteiten goed verlopen. Ze coördineren een drietal taakvelden: pastoraat, diaconaat en beheer.
Bij het pastoraat en het diaconaat is er uiteraard aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen. De taakgroep voor het beheer is met name verantwoordelijk voor het faciliteren van de eredienst.

Het samengaan van de vier kerkelijke gemeenschappen vanaf maart 2019 is dus vooral zichtbaar in het centraliseren van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Op lokaal niveau verandert er niet zoveel. Dit geeft gelegenheid en ruimte om lokale eigenheid vorm te geven.
Werken vanuit één kerkenraad vraagt minder ambtsdragers. Het accent voor werken in en aan de kerk ligt bij vrijwilligers. Aan hun inzet wordt veel belang gehecht.  Om die reden kent de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee de “verenigde vergadering”. Daaraan nemen de ambtsdragers deel en leden van kerkteams en taakgroepen. Tweemaal per jaar bijeenkomend, fungeert deze vergadering als klankbordgroep.

Kerkteam Haamstede Pelgrimskerk

De stuurgroep van de Pelgrimskerk bestaat uit:

Corrie Hanse, voorzitter,
Ria de Graaf, secretaris,
Erik Landman, diaken,
Bart van Dam, kerkrentmeester
Harry Smit, predikant

De Stuurgroep coördineert de werkzaamheden binnen het Kerkteam.
Tevens fungeert de Stuurgroep als verbindende schakel tussen Kerkenraad en Taakgroepen.

Naar meer informatie   

 

Kerkteam Burgh

Het kerkteam Burgh bestaat uit:

Janneke Herweijer predikant, Marijke van Reenen, ouderling waarnemend scriba, De heer M. v.d. Hoek, Mevrouw J. van Drie, ouderling. Mevrouw E.J.W. Spaans, diaken Johan Verwaard ouderling- kerkrentmeester en Hans Nagtegaal, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter Moderamen.

Kerkteam Renesse-Noordwelle

Het kerkteam van Renesse-Noordwelle coördineert de lokale aktiviteiten rond de Jacobuskerk en Corneliuskerk. Heeft u vragen, wensen of ideeën? Neem gerust contact op met een van de teamleden. De lokale kerkteams adviseren de kerkenraad.

Het team bestaat uit: Adrie de Goede, pastoraat. Peter Jonker, diaconie. Lex Veenstra, kerkrentmeester en Piter Goodijk, predikant. 

Kerkteam Scharendijke

Het kerkteam van Scharendijke bestaat uit:
 
Matty de Ruiter, contactpersoon. Bethlehemplein 4, 4322 BP Scharendijke.
Bertie Boersma, predikant. Hans Lemkes, voorzitter, Kees de Bil en Jan Gaanderse als ouderling-kerkrentmeesters en de drie diakenen: Kees de Jonge, Huib van der Klooster en Wim Knol. Verder Willemien Lemkes en Willem Hoogerheide.