Bestuur

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee

Kerkenraad

De kerkenraad bestuurt en geeft leiding aan de levende en werkende gemeente. De kerkenraad is verder verantwoordelijk voor alle taken, zoals vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad.
Contacten

Vanuit de kerkenraad worden taken gedelegeerd naar kerkteams, taakgroepen en commissies.

Kerkteams

  • West. Burgh en Pelgrimskerk Haamstede.
    Contacten
  • Oost: Noordwelle, Scharendijke en Renesse.
    Contacten

College van Kerkrentmeesters

Dit college is verantwoordelijk voor: Financiën, Begroting en jaarrekening, Onderhoud gebouwen, Kerkblad ERBIJ!, Website, Archiefbeheer en LRP Ledenadministratie.
Contacten

 Bankrekening kerk
NL 78 RABO 0315 6551 78  t.n.v. PG Schouwen aan Zee

College van Diakenen

Dit college is verantwoordelijk voor: Jaarplan Diaconie, Bijzondere taken, Collecte rooster en ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
Contacten

Bankrekening diaconie
NL 34 RABO 0315 8548 20  t.n.v College van Diakenen Schouwen aan Zee.

Beleidsplan
Beleidsplan